L’Oréal x Rossmann - Karácsonyi nyereményjáték játékszabálya

1. Játékszabályzat

A jelen dokumentum tárgya a „L’Oréal x Rossmann Karácsonyi nyereményjáték“ reklám-akció szabályainak (a továbbiakban csak „szabályzat“) teljes és világos rendezése. A jelen szabályzat az egyetlen dokumentum, amely kötelezően rendezi a fogyasztókat célzó reklámanyagokon feltüntetett játék szabályait. A jelen szabályzat csak a jelen dokumentumhoz tartozó, a jelen dokumentummal egyezően közzétett, írásbeli kiegészítésekkel módosítható.

A játék szervezője:
L’OREAL Magyarország Kozmetikai Kft.
1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.
Cégjegyzékszám: 01-09-268100 (a továbbiakban csak „Szervező“)

A játék lebonyolítója:
Eurolex Consulting Kft.
1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 3. 1. em. 13.
Cégjegyzékszám: 01-09-866900 (a továbbiakban csak „Lebonyolító”)

2. A játék ideje és helye

A játék 2021.12.06-tól 2021.12.24.-ig, Magyarország területén kerül lebonyolításra (a továbbiakban csak „a játék ideje“ és „a játék helye“).

3. Részvétel a játékban

3.1 A játékban bármely magyarországi Rossmann üzletben forgalmazott, 2021.12.06. és 2021.12.24. között vásárolt bármilyen L’Oréal Paris termékkel (arcápolás, hajápolás, hajfestés, dezodor, dekorkozmetika, férfi higiénia) (a továbbiakban ”verseny-termék”) részt lehet venni.

3.2 A játékban csak olyan, Magyarország területén kézbesítési címmel rendelkező, 18 évnél idősebb, természetes személy vehet részt, akire nem vonatkoznak a jelen szabályzat 6.7 cikke szerinti kizárási feltételek, és aki a jelen szabályzat 3.3 pontjában foglaltak szerint regisztrál a játékban való részvételre, a verseny-termék vásárlást igazoló blokkot/blokkokat gondosan megőrzi, és megfelel a jelen szabályzatban feltüntetett további feltételeknek. (a továbbiakban: „Játékos”)

3.3 A Játékos regisztrál a játékban való részvételre a https://szepuljteis.hu weboldalon. A regisztráció során a megfelelő mező kipipálásával a Játékos elfogadja a Játékszabályzatban és az Adatvédelmi Szabályzatban foglalt valamennyi feltételt.

A Játékos teljesen és a valóságnak megfelelően kitölti a játék regisztrációs űrlapját, azaz, a regisztrációs űrlapba beírja:

  • utónevét és családi nevét,
  • e-mail címét,
  • telefonszámát,

 

A Szervező kizárólag azokat a blokkokat fogadja el, amelyen egy vagy több vásárolt verseny-termék minimum 4999 Ft értékben feltüntetésre került és egyértelműen beazonosítható maga a termék, és a blokkon feltüntetett vásárlás időpontja a 2. pontban megjelölt időtartam alá esik. Amennyiben a verseny-termékek ára a blokkon a megadott minimális összegnél alacsonyabb, az adott blokk érvénytelennek fog minősülni.

A résztvevő köteles a termékek megvásárlását igazoló eredeti blokkot a nyereményjáték teljes időtartama alatt, valamint a nyereményjáték lezárását követő 60 napon keresztül sértetlenül és jól olvasható módon megőrizni.
Szervező kizárólag azon blokkokat fogadja el, amelyen a vásárolt termékek egyértelműen és olvashatóan feltüntetésre kerülnek és egyértelműen beazonosítható a verseny-termék márkaneve és/vagy maga a termék, továbbá a blokkon feltüntetett vásárlás időpontja a nyereményjáték időtartamára esik.
Minden Játékos, aki a promóciós időszak alatt érvényes (a jelen szabályzatban foglalt feltételeknek megfelelő) blokkot töltött fel, automatikusan részt vesz a nyereménysorsoláson.

Hamisított vagy manipulált Pályázatok érvénytelenek és nem vehetnek részt a Játékban. Egy blokk csak egyszer használható fel, egyszer jogosít nyertességre.

3.4. Sikeres regisztráció során a Játékos feltölti a versenytermék(ek) vásárlását igazoló blokkját, úgy, hogy azon jól látható módon szerepel a blokk AP kódja, az ún. 9 (kilenc) jegyű promóciós kód (továbbiakban Promóciós kód), a vásárlás pontos időpontja, valamint egyértelműen beazonosítható versenytermék(ek) .
A nem megfelelően beküldött Pályázatok a Játékban nem vesznek részt.
Az AP-kód (Promóciós kód) egy egyedi pénztárgép-azonosító jel, amely az AP betűkkel kezdődik. Az utána feltüntetett 9 karakter maga az egyedi azonosító (minta számsor: AP B12345678). Ez a kód minden egyes vásárlást igazoló blokkon a legutolsó sorban megtalálható.

3.5. A Játékban kizárólag a https://szepuljteis.hu weboldalon beregisztrált pályázatok vehetnek részt, egyéb internetes oldalakról vagy e-mailen keresztül beérkező pályázatok érvénytelen beküldésnek minősülnek.

3.6. A Pályázat elküldését követően a promóciós weboldal automatikus visszajelzést küld a Játékosnak a kódfeltöltés sikerességéről.

3.8. Ha a Játékos több Pályázatot kíván feltölteni, minden Pályázathoz külön, önálló blokkon dokumentált, önálló vásárlás szükséges. Amennyiben azonos AP kód vagy számlaszám, dátum és időpont adatok két külön vásárlást takarnak, a rendszer azt egy vásárlásként kezeli. Ezért amennyiben kettő vagy több különálló vásárlással venne részt a Játékos a Játékban, javasolt a több, különálló vásárlást vásárlásonként több, mint egy perc elteltével elvégezni.

A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.
A Szervező felhívja a Játékosok figyelmét arra, hogy a Játék végét követően még legalább 60 napig őrizzék meg a Játékban szereplő termék vásárlását igazoló blokkot, ugyanis a nyereményre való jogosultsághoz a blokkot a Szervező ellenőrzés céljából, a Nyertes értesítését követő 15 naptári napon belül minden esetben bekérheti.
A Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyek a Játékos saját adatait tartalmazzák. A Szervező a nem valós adatokat tartalmazó Pályázatokat automatikusan kizárja a Játékból. Amennyiben a Játékos nem saját e-mail címet ad meg, nem saját adatokkal regisztrál a Promóciós weboldalon, úgy a Játékkal kapcsolatos e-mail postafiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező és az adatfeldolgozó mindennemű felelősségét kizárja. A Játékost jelszavának titkos és biztonságos kezelésével kapcsolatosan kizárólagos felelősség terheli. A Játékos ezen adatot nem adhatja ki harmadik személynek, a Pályázat során történt regisztrációjához való hozzáférést harmadik személynek ideiglenesen sem engedheti át, és nem használhatja más felhasználónevét és jelszavát, illetve nem kísérelheti meg más hozzáférésének használatát.

3.9 A Résztvevők, a blokkokat, a fentebb feltüntetett szabályok alapján csak ebben a játékban használhatják fel. Azok, más játékban vagy a Szervező más reklám-akcióján való felhasználása nem lehetséges.

4. A játék nyereményei, a játék menete, a nyertes meghatározásának mechanizmusa

4.1 Jelen játék nyereménye három darab L’Oréal Professionnel SteamPod Styler 3.0

1 db L’Oréal Professionnel SteamPod Styler 3.0 termék értéke: [100.999 Ft,-]

4.2 Kiválasztási mechanizmusok:
Szervező a Játék időtartama alatt – 2021. december 6.– 2021. december 24. között – érvényesen beküldött pályázatok közül 2022. január 3-án, a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással 3 (három) db nyertest sorsol ki.

4.3. A feltöltött blokkot a Játékosnak a játék végétől számítva 60 (hatvan) naptári napig sértetlen és jól olvasható állapotban kell megőriznie és azt a Szervező ez irányú kérése esetén bemutatnia. Amennyiben a bekérésnek a Játékos nem tud eleget tenni, úgy, a Játékosnak megítélt nyereményre való jogosultságát a Szervező felülbírálhatja.

5. A nyeremények átadása a nyerteseknek

Nyeremény átadás-átvétel
5.1 A Lebonyolító – legkésőbb a játék kiértékelését követő öt munkanapon belül – a regisztrációs űrlapon feltüntetett telefonszámon vagy e-mail címen fogja keresni a nyertest, felkérve arra, hogy vegye fel nyereményét és azzal egyidejűleg mutassa be a nyereményre jogosító verseny-termék vásárlást tartalmazó eredeti blokkot. A játék teljes ideje alatt, minden résztvevő csak egy nyereményt szerezhet.

A Játékosok hozzájárulnak, hogy nyereményre való jogosultság esetén a Szervező a nyereményeket a nyertes neve feltüntetésével, kizárólag a Játékkal kapcsolatban közzétegye.

A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Játékban való részvétel önkéntes, és hogy minden nyertes csak egy nyereményre jogosult.

A nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a nyeremény fentiek szerinti átadásán (pl. postaköltség) és adóvonzata kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A nyertes Játékos viseli a további esetlegesen felmerülő egyéb költségeket (pl. a nyeremény átvétele kapcsán felmerülő utazási költséget).

A nyeremény átvételével kapcsolatosan kizárólag a nyertesnek ad a Szervező tájékoztatást. Ha a nyeremény átvételéhez a nyertes részéről további információ megadása szükséges, akkor a kérdéseket – válaszadási határidő megjelölésével a Szervező az említett üzenetben teszi fel. Amennyiben a válaszadási határidőig a nyertestől nem érkezik válasz, akkor a Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a nyereményt ne adja át.

5.1 A Szervező a nyereményeket, a játék befejezését követően, legkésőbb 2021. február 28-ig fogja átadni a nyerteseknek. A nyeremény-átadásról jegyzőkönyv készül, melyet a nyertes köteles aláírásával megerősíteni. A jegyzőkönyvben mindig fel kell tüntetni a nyertes utónevét, családi nevét és címét.

5.2. A Szervező fenntartja továbbá magának a jogot arra, hogy azon résztvevőktől, akiknél csalás vagy tisztességtelen eljárás gyanúja merül fel, bekérje a játékra történt regisztráláshoz használt, verseny-termék vásárlást igazoló blokkokat. A Szervező fenntartja továbbá magának a jogot arra, hogy azt a résztvevőt, akinél a játék eredményét befolyásolni képes – akár harmadik személy közvetítésével is – csaló, tisztességtelen, vagy jó erkölcsbe ütköző eljárás alapos gyanúja merül fel, a játékból kizárja. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy ne ítélje meg, vagy ne adja ki a nyereményeket, amennyiben kétségek merülnek fel a verseny-termék vásárlást igazoló blokkok megszerzését illetően, vagy a játék szabályainak, a nyertes részéről történt megszegése, vagy a résztvevő bármilyen jó erkölcsbe ütköző eljárása esetén.

5.3 Amennyiben a nyertes megtagadja a nyeremény átvételét, vagy bebizonyosodik, hogy a regisztráláshoz használt és a résztvevőt nyereményre jogosító verseny-termék vásárlás, nem elégíti ki a jelen játék szabályzatát, elveszti a nyereményre vonatkozó jogosultságát, s azt a Szervező – saját mérlegelése alapján – a jelen szabályzat szerint, marketing- vagy jótékonysági célokra használhatja fel. Ugyanígy fog eljárni a Szervező abban az esetben, ha a nyertessel ismételten (legalább kétszer) nem sikerül a regisztrációs űrlapon feltüntetett kapcsolati e-mailen vagy telefonszámon – olyan módon, hogy az egyes megkeresések között legalább 7 munkanap telik el – kapcsolatba lépni, és/vagy ez a nyertes, a dokumentumok rendelkezésre bocsátására, valamint a nyeremény átvételére történő felkérést követő 10 munkananapon belül, bármilyen okból, a kért dokumentumokat nem juttatja el a Szervezőhöz, vagy nem veszi át a nyereményt.

6. Záró rendelkezések

6.1 A szervező nem felel az internet hálózat, vagy más elektronikus eszköz közvetítésével történő adatátvitelnél bekövetkezett technikai problémákért. A Szervező nem felel a postai kézbesítés késedelméért, vagy annak meghiúsulásáért (pl. elveszett küldemény).

6.2 A résztvevő, a játékban való részvétellel, ill. a regisztrálás végrehajtásával kinyilvánítja a játék szabályaival való egyetértését, és vállalja azok maradéktalan betartását. A játék kapcsán keletkező, a jelen szabályzatban nem rendezett jogokra és kötelezettségekre Magyarországon a magyar jog alkalmazandó.

6.3 A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a játék szabályait bármikor módosítsa, ill. a játékot teljesen – indoklás és kártérítés meghatározása nélkül – törölje, továbbá ugyanígy arra, hogy az egyes nyereményeket más, hasonló típusú és értékében megfelelő nyereményekkel helyettesítse. A játék szabályainak bármilyen módosítsa, a játék törlése és egyes nyereményeket más nyereményekkel történő helyettesítse írásban történik, és a játék oldalain közzétételre kerül.

6.4 A tárgynyeremények készpénzre vagy más nyereményre nem válthatók át. A Szervező nem felel továbbá semmilyen kárért, amit a résztvevő esetleg a játékban való részvétel, vagy a megszerzett nyeremény által szenved el.

6.5 A résztvevő a játékra történt regisztrálással, nyerése esetén hozzájárul ahhoz, hogy személyéről képi vagy audiovizuális felvételek készülhetnek, amelyeket azután, hírközlő eszközökben és a játék Szervezőjének, illetve a L’OREAL Magyarország Kozmetikai Kft. (székhely: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.), reklámanyagaiban – a nyertes utónevének és nevének, a nyeremény adatainak és értékének feltüntetésével együtt – közzétehetnek. A résztvevő, a személyéről készített, majd közzétett képi vagy audiovizuális felvételekkel összefüggésben nem léphet fel díjazásra vonatkozó követeléssel, és lemond minden, ennek kapcsán keletkezett vagy keletkezhető anyagi vagy egyéb tulajdonjogi követeléséről.

6.6 A jelen játékkal kapcsolatos adatvédelmi nyilatkozatot az 1. sz. melléklet tartalmazza.

6.7 Kizárt a játékból a játék Szervezőjének és a L’OREAL Magyarország Kozmetikai Kft. (székhely: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.) minden dolgozója, a játék szervezésében a Szervezővel, illetve a L’OREAL Magyarország Kozmetikai Kft.-vel másképp együttműködő természetes személyek, valamint a fentebb említett összes személy Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozója. Amennyiben egy ilyen kizárt személy a nyertes, a Rendező, a nyereményt – saját belátása szerint – jótékonysági célokra fordíthatja.

6.9 A teljes jelen szabályzat [https://szepuljteis.hu/] oldalon kerül közzétételre. Amennyiben bármely, a jelen játékot bemutató reklámanyagon feltüntetett, rövidített szabályzat és a játék oldalain közzétett, jelen teljes szabályzat szövege között eltérés van, a jelen teljes szabályzat élvez elsőbbséget.

Kelt: Budapest, 2021. november 24.

1. számú melléklet

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

1. A résztvevők a játékban való részvétellel és a jelen játékszabályzat elfogadásával adják meg hozzájárulásukat ahhoz, hogy a L’OREAL Magyarország Kozmetikai Kft. (székhely: 1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.), mint adatkezelő a részére rendelkezésre bocsátott, az alábbi 2. pontban megjelölt személyes adatait az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) („GDPR”), valamint a www.loreal.com/privacy-policy oldalon közzétett Adatvédelmi Nyilatkozata szerint kezelje.

2. A kezelt személyes adatok köre:

  • utónév és családi név,
  • e-mail cím,
  • telefonszám,
  • a verseny-termék vásárlás dátumáról és idejéről szóló, a blokkon/blokkokon feltüntetett információt.

3. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a résztvevő önkéntes hozzájárulása.

A résztvevő jelen pont szerinti hozzájárulása bármikor, díjmentesen visszavonható a ceslor.dpo@loreal.com e-mail címen. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Amennyiben a résztvevő a személyes adatai kezeléséhez adott hozzájárulását visszavonja, úgy a játékkal kapcsolatosan az adatkezelő nem tud a résztvevővel kapcsolatot tartani és esetleges nyereményét kézbesíteni.

4. Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja, hogy a szervező, azaz a L’OREAL Magyarország Kozmetikai Kft. (továbbiakban: Adatkezelő), megbízásából az Eurolex Consulting Kft. (továbbiakban: Adatfeldolgozó) le tudja bonyolítani a szervezett játékot (beleértve, de nem kizárólagosan a résztvevők regisztrációját, a nyertesek kiválasztását és kapcsolatfelvételt a nyertesekkel).

Az adatkezelés további célja, hogy az adatkezelő a nyertesekkel a kapcsolatot felvegye, riportot vagy interjút készítsen és arról hang- és/vagy videófelvételt készítsen és azokat reklámanyagaiban marketing célokból, beleértve nem kizárólagosan a márka és az adatkezelő termékeinek reklámozása érdekében, felhasználja.

A jelen hozzájárulás megadásával a résztvevő elfogadja a játék általános szerződési feltételeit.

5. Adattovábbítás: az adatkezelő a résztvevő személyes adatait kizárólag az alább meghatározott adatfeldolgozó részére továbbítja. Az adatkezelő a résztvevő személyes adatait kizárólag az Európai Unió területén belülre továbbítja.

6. Az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyek, az adatok megismerésére jogosultak köre:

Adatkezelő: a L’OREAL Magyarország Kozmetikai Kft. a játék szervezésében résztvevő munkatársai

Adatfeldolgozó: az Eurolex Consulting Kft a játék lebonyolításában résztvevő munkatársai

7. Az adatkezelés időtartama:
Résztvevők esetében: az adatkezelés addig tart, amíg a szervező le nem bonyolítja a játékot.

Nyertesek esetében: az adatkezelés a nyertesről készített hang- és/vagy videófelvételek esetében a játék lebonyolítását követően 3 évig tart.

8. Az adatok tárolása és az adatok biztonsága érdekében alkalmazott technikai és szervezési intézkedések leírása:

A személyes adatait az adatkezelő és az adatfeldolgozó magyarországi szerverén tároljuk.
Az adatkezelő és az adatfeldolgozó megtesznek minden ésszerűen elvárható technikai óvintézkedést a tárolt adatok biztonságos és harmadik személy részéről hozzáférésmentes tárolása érdekében.

9. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek

A résztvevő az alábbiakat kérelmezheti az adatkezelőnél:

a) hozzáféréshez való jog (GDPR 15. cikk): a résztvevő jogosult arra, hogy a tájékoztatást kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a jelen tájékoztatóban szereplő információkhoz hozzáférést kapjon.

A szervező az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérésre a résztvevő rendelkezésére bocsátja. A résztvevő által kért további másolatokért a szervező az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátjuk rendelkezésére, kivéve, ha másként kéri.

b) helyesbítéshez való jog (GDPR 16. cikk): a résztvevő jogosult arra, hogy kérésére a szervező indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a résztvevőre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. A résztvevő jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

c) törléshez való jog (GDPR 17. cikk): a résztvevő jogosult arra, hogy kérésére a szervező késedelem nélkül törölje a résztvevőre vonatkozó személyes adatokat, a szervező pedig köteles arra, hogy a résztvevőre vonatkozó személyes adatokat késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

– a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
– amennyiben az adatkezelés jogalapja a résztvevő hozzájárulása és a résztvevő azt visszavonja és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
– a résztvevő tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
– a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
– a személyes adatokat a szervezőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

A jelen c) pont szerinti fenti rendelkezések nem alkalmazandók, amennyiben (i) az a személyes adatok kezelését előíró, a szervezőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy (ii) az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

d) adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk): a résztvevő jogosult arra, hogy kérésére a szervező korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
– a résztvevő vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a szervező ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
– az adatkezelés jogellenes, és a résztvevő ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
– a szervezőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a résztvevő igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
– a résztvevő tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a szervező jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a résztvevő jogos indokaival szemben.

e) tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk): a résztvevő jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben a szervező a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha a szervező bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a résztvevő érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Abban az esetben, ha az adatkezelésre jogi kötelezettség teljesítése érdekében kerül sor, a tiltakozáshoz való jog gyakorlása nem eredményezi a jelen tájékoztató szerinti adatkezelés megszüntetését.

f) a fenti jogokkal kapcsolatos tájékoztatáshoz való jog (GDPR 12. cikk): a szervező késedelem nélkül, de mindenféleképpen a résztvevő fenti a)-e) pontokban foglaltak szerinti kérelme beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a résztvevőt az adatkezeléssel kapcsolatos körülményekről tömören, átláthatóan, közérthetően és világosan. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a szervező a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a résztvevőt.

A tájékoztatás ingyenes. Ha a résztvevő kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a szervező, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre: i) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy ii) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést. A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása a szervezőt terheli.

A szervező minden olyan címzettet tájékoztat a fenti b)-d) pontban foglaltakról (azaz valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról), akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A szervező a résztvevőt kérésére tájékoztatja e címzettekről.

g) panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk): a résztvevő jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha a megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a GDPR-t. A panasz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál tehető meg (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410; www.naih.hu; ugyfelszolgalat@naih.hu).

h) bírósághoz fordulás joga (GDPR 79. cikk): a résztvevő bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait. A szervezővel szembeni eljárást a szervező tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható a résztvevő szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.

i) adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk): az adathordozhatósághoz való jog akkor illeti meg a résztvevőt, ha az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) vagy b) pontja, azaz a résztvevő hozzájárulása vagy a résztvevővel kötött szerződés teljesítése. Ebben az esetben a résztvevő jogosult arra, hogy a résztvevőre vonatkozó és a résztvevő által a szervező rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy a szervező ezt akadályozná. A résztvevő jogosult továbbá arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a szervezőtől a személyes adatok másik adatkezelőhöz történő közvetlen továbbítását.

10. Kapcsolat: Amennyiben kérdése lenne az adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban, tájékoztatást kér személyes adatairól, vagy azok helyesbítését, zárolását vagy törlését kéri, illetve azok kezelése ellen tiltakozik, a nyereményjáték szabályzat fejlécében meghatározott címen és a ceslor.dpo@loreal.com e-mail címen veheti fel velünk a kapcsolatot.

11. A résztvevők kifejezetten egyetértenek azzal, hogy a nyereményjáték rendezője jogosult e nyereményjátékkal, továbbá a termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatosan térítésmentesen felhasználni a médiákban (beleértve az internetet is), a rendező promóciós és reklámanyagaiban a felhasználó által feltüntetett utó- és vezetéknevet, várost azzal, hogy a nyereményjáték időtartamának lejártát követő 3 éven belül a nyereménnyel kapcsolatos, a nyereményjáték résztvevőit tartalmazó hang- és képanyagok rögzítésére és közzétételére is sor kerülhet.

12. További információkért, kérjük, látogassa meg a http://www.loreal.com/privacy-policy weboldalt.